Son güncellenme: 24/04/2023

HATUNSARAYLI TARIM MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak (“HMS AGRO”, “HMS”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), Veri Sorumlusu sıfatıyla, sunduğumuz hizmetleri yerine getirirken kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamaya ve verilerinizi mevzuata uygun şekilde işlemeye en yüksek mertebede özen göstermekteyiz.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun” ya da “KVKK” olarak anılacaktır) uygun olarak hazırlanmış işbu İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni, verinizin asıl sahibi olarak Size bilgi vermek ve haklarınızı hatırlatmak amacıyla sunulmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Şirketimize aktarılmasından önce lütfen okuyunuz.

HMS olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu çerez politikası hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel çerez politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz İlgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen Kanun hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kanun’da Yer Alan Bazı Terimler

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme ve veri sorumlusu kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmış olup, işbu tanımlar aşağıdaki gibi ifade edilmektedir;

 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
 • Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
     Unvan: HATUNSARAYLI Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.
     Adres: 4.OSB Büyükkayacık Mh. 101 Cd. No:5 Konya, TÜRKİYE
     Ticaret Sicil No: 
     Müşteri Hizmetleri:  444 8467
     İnternet Adresi:www.hmsagro.com
     E-posta Adresi:[email protected]
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Aydınlatma Bildirimi; “Veri Sorumlusu” veya yetkilendirdiği Gerçek / Tüzel Kişi tarafından sözlü, yazılı, çağrı merkezi gibi fiziki veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yerine getirilebilir. HMS olarak bu metin ile aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz. Veri sorumlusu olarak, tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alarak muhafaza etmekteyiz. 444 8467 numaralı Müşteri Hizmetleri Merkezimizi arayarak yetkililerimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

A- Tarafımızca Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Şirketimizden alacağınız ürün ve hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız ilişki kapsamında; Şirket ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık gösteren ve Kanun’daki ve Şirketimizin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasındaki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim, Şirket ünvanı, Vergi numarası, Vergi dairesi bilgisi.
 • İletişim Bilgileri: Adres, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri, video görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları diğer sesli ve görüntülü veriler,
 • Online Hizmet Verileri: Online sipariş kanallarına giriş için gerekli müşteri bilgileri, IP adresleri, şifre ve parolalar, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen konum bilgileri ile ilgili kişilerin rızasına istinaden işlenen biyometrik veriler, Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler,
 • Ticari Hayata İlişkin Veriler: Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, ticaret sicil belgeleri, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişilere ait bilgiler, vergi mükellefiyeti durumu kişiye ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanıtıcı çeşitli demografik bilgiler,
 • Sipariş ve Finans Verileri: Şirketimizce üretilen fiyatlandırma, müşteri bilgileri, müşterinin Şirketimizden aldığı ürün ve hizmetlere yönelik yeknesak numaralar, kredi referans numaraları, kredi kartı numaraları, hesap numaraları, IBAN, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler,
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz: Meslek, unvan, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi
 • Hukuki Bilgiler: Şirketimizin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle edindiği adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında tutulan bilgiler gibi veriler, Şirketimize tebliğ edilen her türlü idari ve adli makamlara ait yazılar içerisindeki veriler,
 • Kamera ve Giriş – Çıkış Kayıtları: Şirketimize ve bağlı ortaklıklarımıza ait mekanlarda fiziki güvenliğin sağlanması amacıyla çalışanlara ve ziyaretlere ait giriş çıkış kayıtları ve kamera görüntüleri gibi veriler,

B- Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

HMS olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.

Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, Türk Ticaret Kanunu kapsamında vermekte olduğumuz risk değerlendirmesi, çapraz satış aktiviteleri de dahil olmak üzere satış, istatistik, fiyatlama, müşteri memnuniyetine yönelik operasyonların planlanması ve icrası, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, başta olmak üzere bayilerimiz ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla satış sözleşmelerinin kurulması amacıyla sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde gerekli olması şartıyla işlenebilecektir.

C-Kişisel Verileriniz Toplama Yöntemi

Kişisel Verileriniz, Kanun ve sair mevzuat çerçevesinde sadece satış/sipariş faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel / Özel Nitelikli Kişisel Veriler yasal bir zorunluluk ya da işbu sözleşme ile vermiş olduğunuz açık rızanız dışında herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmamaktadır. Verileriniz hiçbir suretle satılmamaktadır. Bu bilgiler aşağıda belirtilen iki şekilde temin edilmektedir.

i. Sizin Tarafınızdan Sağlanan Bilgiler

Sizin web sitesi, çevrimiçi uygulamalar, bayilerimiz ve/veya çağrı merkezlerimiz vasıtasıyla veya e-posta, faks gibi diğer yollarla bize sağladığınız bilgiler, tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen açık rızanızla tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulması, talep ettiğiniz sipariş geçerliliğini, Şirketimizin size karşı olan sorumluluklarını etkileyebilir. Böyle bir durumda Şirketimiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Şirketimiz bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir. Şirketimize sağladığınız bilgilerinizi gözden geçirme ve güncelleme olanağına sahipsiniz.

D- Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, öncelikle size güvenli, etkin ve kaliteli hizmet sunulması olmak üzere aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, öncelikle size güvenli, etkin ve kaliteli hizmet sunulması olmak üzere aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenmektedir:

İşleme AmaçlarımızHukuki Sebepler
• Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi,• Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
• Açık rızanın varlığı halinde
• Pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ve elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sipariş hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda HMS’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. Kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi KVKK ve sair yasal mevzuat hükümleridir. HMS tarafından kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanız olması halinde veya KVKK’nın 5/2. maddesi uyarınca hukuki sebeplere dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

KVKK’nın 6/1. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler açık rızanın olması halinde işlenebilmektedir. HMS tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir. 

E-Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Belirtmek isteriz ki, HMS olarak kişisel verilerinizi hiçbir zaman yetkisiz üçüncü kişilerle kendi menfaatlerimize olacak bir şekilde paylaşmıyor veya erişime açmıyoruz. Mevzuatın zorunlu kıldığı ve sizler tarafından izin verilen durumlarda KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması sağlanarak, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle ve kurumlarla paylaşılabilmesi mümkündür. Bu itibarla, mevzuat çerçevesinde Kişisel Verilerinizi paylaşabileceğimiz üçüncü kişiler ve paylaşım sebeplerimiz aşağıdaki gibidir:

Aktarılan Kişi/KuruluşlarAktarma Amaçlarımız
• İş ortaklarımızla kişisel veri paylaşımı yapabiliriz.• Sözleşmeden kaynaklanan edimlerin ifa edilebilmesi kapsamında ticari faaliyetlerimizi yürütürken iş ortaklığı kurduğumuz taraflara kişisel verilerinizi aktarabiliriz.
• Tedarikçilerimizle kişisel veri paylaşımı yapabiliriz.• Şirketimiz’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, Şirketimiz’in veri işleme amaçları ve talimatları doğrultusunda, Şirketimiz’e hizmet sunan taraflar ile kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.
• İştirak ve Bağlı Ortaklıklar ile kişisel veri paylaşımı yapabiliriz.• İştiraklerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılabilir. • Kanun’a uygun olarak, İlgili Kişi’nin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeksizin özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında meşru bir menfaati varsa veya ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa doğrudan ya da dolaylı bağlı ortaklıklara kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

Bunlarla birlikte, başta kamera kayıtları kapsamındaki kişisel verileriniz olmak üzere kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep olması halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci taraf çerezleri (Birinci taraf çerezleri gezmekte olduğunuz web sitesi tarafından tanımlanır ve sadece bu site tarafından okunabilirler.) hem de üçüncü taraf çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

ÇerezAçıklama
Oturum Çerezleri ASP.NET Session IDKullanıcının oturumu boyunca saklanır.
Otantikasyon Çerezleri .WebAuthKullanıcının oturumu boyunca saklanır.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır.

ÇerezAçıklama
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_UserRegistration :2 yıl
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_ClientType :2 yıl
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_LastClientAction :2 yıl
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_DimensionId :2 yıl
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_UserLastLoginDate :2 yıl
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_UserType :2 yıl
Son Ziyaret ve Hareket Değerler:1 Yıl
spUID Insider userID Kullanım Süresi:Süresiz
first-permission-impressionWeb Push izin iletişimi Kullanıcının verdiği cevaba göre 45 gün ile 720 gün olarak tutulmaktadır.
custom segment cookies Custom segment cookie Süre:1 Yıl
ins-gaSSIdKullanıcının oturum süresi boyunca
insdrSVCookie'den Local Storage sürümüne geçişi saklama Süre: 1 Yıl
scsCookie desteğini kontrol etmek için kukla Cookie Süre: 1 Yıl
insUserDataKullanıcı e-postasını saklama Süresiz
updateSpUIDInsider userID update versiyon Süre: 10 Yıl
sp-campGösterilen kurgular için cokkie atar. Süre: 14 gün. Kurgu bazlı olarak değişebilir.
user-segmentsGösterilecek kurguyu belirler Süresiz
userDateVZiyaret tarihi Süresiz
userLocationKullanıcının Lokasyonu Süresiz
userIpKullanıcı IP Adresi Süresiz
insUserPermissionGrantedİzinli Kullanıcı Bilgisi Süresiz
insdrPushCookieStatusWeb Push Status Bilgisi Süresiz
ASP.NET_SessionIdWeb server client id Kullanıcının oturum süresi boyunca
__gfp_64bused as cookie first party in Client's domain Süre: 3 Yıl
Gdyn - hit.gemiusused as cookie third party (gemius domain) Süre: 3 Yıl
gstorage and gaddstorageused in local storage(ls.hit.gemius.pl) Süre: 3 Yıl
PHPSESSIDKullanıcının session ID si Oturum Süresi Boyunca
Son Ziyaret ve Hareket Cookie_LastClientAction :2 yıl
__cfduidCloudflare ID si Süre: 1 Yıl
insdrPushCookieStatusWeb push alma cookie’si. Süre: 1 Gün
native-permission-impressionNative web push izin ekranı gösterimi. Kullanıcının verdiği cevaba göre 45 gün ile 720 gün olarak tutulmaktadır.
push-request-sentPush isteğinin kontrolünu sağlar.
updateSpUIDUser id update olup olmadığı kontrol edilir. Süre: 10 Yıl
updateSpUIDPartnerDomainPartner domain atılan SpUID update olup olmadığı kontrol edilir. Süre: 10 Yıl

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da pazar araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

ÇerezAçıklama
Facebook180 gün boyunca tutulmaktadır.
Twitter180 gün boyunca tutulmaktadır.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

ÇerezAçıklama
Google Analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. (_ga) 180 gün boyunca tutulmaktadır. Maksimum tutulacak süre 720 gündür.

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. (_ga) 180 gün boyunca tutulmaktadır. Maksimum tutulacak süre 720 gündür.

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

ÇerezAçıklama
Google Analytics _gac:180 Gün
Adwords Remarketing540 gün boyunca tutulmaktadır.
Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim? 
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. 
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies/
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
ins-gaSSIdKullanıcının oturum süresi boyunca
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

F- Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz, Koruyoruz ve Onaylarınızı Nasıl Alıyoruz?

Web sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden her türlü bilgi alışverişi SSL (Secure Sockets Layer) teknoloji yardımıyla şifrelenerek sağlanmaktadır. Bu sebeple verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Kullanıcılarla ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmakta, hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kullanıcı, bu web sitesini ziyaret etmek veya mobil uygulamayı indirmek ve/veya kullanmak ile kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile belirlenen ilkeler, şartlar ve usuller çerçevesinde olmak kaydı ile kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine, yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına izin vermektedir.

G-Kişisel Verisi İşlenen “İlgili Kişi” Olarak Kanun Nezdindeki Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

 • a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 • b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
 • c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 • ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,
 • d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
 • e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,
 • f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
 • g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
 • ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,

(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, çağrı merkezimiz ile 444 8467 numaradan iletişime geçebilir ya da [email protected] adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

H- Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi,

 • 4.OSB Büyükkayacık Mh. 101 Cd. No:5 Konya, TÜRKİYE adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

* Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, Şirketimiz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.

HATUNSARAYLI Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.

Çerezlerin Kullanımı

Siteyi ziyaret ederek çerezlerin kullanımına izin vermiş sayılırsınız